Szívlakó féreg


A fogadó sarkába alig-alig jutott el a mécsesek gyér fénye. Csak a kandalló pislákoló lángjai világították meg valamelyest, s a sarki szívlakó féreg árnyas félhomály borította. Skandar Graun épp ezért szerette ezt a helyet.

Hatalmas bicepszeire hajtotta busa fe- jét, és a vörös lángokba révedt. Erős orksört vedelt, és elégedetten nyugtázta, hogy fakupája kiürültekor lesz pénze még egy italra.

Tartalomjegyzék

Sőt, több italra is. Trük- kös erszényében nemcsak egy tucat ezüst, de három aranypénz is lapult.

A nyomdai megrendels trzsszma: Akadnak azonban olyanok, kik tudatlansgukban vagy ggssgkben albecslik a fenyegetst, s vakmeren e ksrtetjrta terletre merszkednek.

Arról nem is szólva, hogy frissen szerzett, csillogó vértezete testvérek között is legalább negyven aranyat ér - bár- melyik orgazda szemrebbenés nélkül lepenget érte nyolcat, ha a szükség úgy kívánja. A tűzfény élénk árnycsatát vívott domborodó mellvértjén, s Skandar Graun jóleső elégtétellel gondolt délutáni áldozatára.

Ennyi év elteltével még mindig akadnak naiv emberek?

Welcome to Scribd!

Ez furcsa. Ő személy szerint mindent megtett, hogy drasztikusan csökkentse a naiv emberek számát. Akik bizalmukat helyezték bele, nagyon hamar felismerték tévedésüket - ám akkor már nem volt pardon; testük hamarosan az áldozótűzön sercegett, lelkük pedig Yvorl szolgáinak talpát nyalogatta.

Pedig milyen átlátszó trükkel él! Vezetőnek ajánlkozik, hogy átkalauzolja a kalandvágyó idegeneket a Rontás Erdején Rentzal népes kikötő- jébe. És csodák csodája, számos bamba teremtmény akad, aki balszerencséjére pont Skandar Graunt választja ki a sok előnyö- sebb kinézetű, jó szándékú vezető közül. Ma délután szívlakó féreg Jött az a magabiztos idegen, és azonnal indulni akart.

Szemmel láthatóan úgy gondolta, megbízható vértezeté- ben, hosszú kardjával a kezében szikrányit sem kell tartania a feltűnően izmos, de ugyanakkor feltűnően fegyvertelen és mocs- kos félvér ork vezetőtől.

És Skandar Graunnak esze ágában sem volt eldicsekedni papi mivoltával. Gondosan titokban tartotta, hogy Yvorl isten harcos-papjaként legalább olyan jól bánik papi varázshatalmával, mint a rücskös, bütykös fabuzogánnyal.

Így hát a gyanútlan idegen sorsa beteljesedett. Megfelelő időben ki- mondott parancsvarázs bénította meg tudatát, és Skandar Graun fabunkója bezúzta a koponyáját. Amikor eszébe jutott e szégyenletes cselekedet, dühében leha- rapott egy darabot a fakupa széléből.

szívlakó féreg

Elhibázott, ostoba dolgot művelt! Szidta magát, mint a bokrot. Hogy lehetett olyan osto- ba, hogy ormótlan bunkójával nemcsak a vándor fejét, de gyö- nyörű, bronzveretes sisakját is összelapította!

Évek óta nem kö- vetett el ekkora baklövést! Utána már hasztalan próbálta helyre- pofozni a horpadt sisakot; javíthatatlan károsodást szenvedett, Így hát Skandar Graunnak lett jó acélkardja, veszedelmes lán- cosbuzogánya, három dobótőre, egy zacskónyi pénze, pajzsa, főúri vértezete - de szőrtelen barna feje fedetlen maradt.

Karácsony ünnepén (Szívlakó) - Intimfazonok

És hogy szerencsétlensége csak tetőződjön, az idegen kordobai csizmája az istennek sem ment fel hatalmas tappancsára, bár- hogy imádkozott és káromkodott - pedig mindkettőt megpróbál- ta, Így hát mit lehet tenni? Viseli továbbra is réges-rég szerzett kopott és lyukas bakancsát. Úgy is hozzászokott, és egyébként sem lóg ki nagyon az öltözetéből, hiszen zsírpecsétes, szőrös bőrnadrágja mocskosan libeg a derekán, a térde tájékán mogyo- rónyi lyukak gondoskodnak a megfelelő szellőzésről.

És ne gondoljuk, hogy csillogó vértezete feltűnően kirítt volna topron- gyos egyéniségéből.

Uploaded by

Skandar Graun, a főúri hatást enyhítendő, nem dobta el régi kedves fekete köpenyét, amit jő tíz éve neve- lőapjától örökölt, és amit azóta még több szakadás és azonosít- hatatlan folt tett csaknem terepszínűvé.

A köpeny ráadásul ren- delkezik azzal az előnyös tulajdonsággal, hogy kellemes rothadt csirkebél szagot áraszt, és elnyomja az áldozat frissen szerzett ingéből terjengő undorító emberszagot.

Skandar Graun erre gondolva kortyolt söréből, és lapos orra szinte mozgott, ahogy élvezettel szívta be az ismerős orkszagot. A vén pap halála után otthagyta szívlakó féreg civilizációt, és egy ork falu- ban keresett menedéket.

Az orkok befogadták ugyan, de papi hivatását csak titokban gyakorolhatta. Grooms-hitű fajtársai nem nézik jő szemmel Yvorl híveit. Ám ő nem adta fel vallását, és buzgón áldozott, ha az alkalom úgy kívánta. Azonban egy idő elteltével a törzs körül csellengő baráti orgazdák eltünedezé- se némelyeknek feltűnt és ebből sok baj származott.

A Vörös Kéz törzs agilis, vén papja egy hitvitában letépte az ifjú bal fülét - Yvorl lehelete zörgesse az alávaló szétszórt csontjait!

Skandar Graun hű maradt az elveihez: orkot sohasem áldo- zott.

Ima - Intimfazonok

Azonban a vén Grooms-pap halálát követően szakított a törzzsel. Egy ideig az erdőben állt lesben, de tevékenysége nem mutatkozott túl jövedelmezőnek, mivel csak vásár- és ünnepna- pokon jártak arra magányos utazók. És benne van az Yvorl-pa- pok kiskátéjában, hogy népesebb csapatra magányosan támadni csak ritkán jövedelmező. Az éhség Rentzalba hajtotta, és a kikö- tővárosban felcsapott matróznak. Évekig hajózott, eltanulta a tengerész szívlakó féreg, karjaiban pedig megduzzadt az erő.

Azonban szörnyű lelkifurdalás gyötörte, mivel a szűk hajón el kellett hanyagolnia szertartásait, és emberáldozatot is a bél rossz leheletet okoz el- vétve mutathatott be istenének. Következésképp papi hatalma meggyengült, és hamarosan eljött az idő, amikor már a legkez- detlegesebb varázslatocskák sem sikeredtek úgy, mint régen.

Felhagyott széles galandféreg kialakulása hajósélettel, visszaköltözött szülővárosába, Kiro- vangba, és megújult hitbuzgósággal vetette magát a vallásos életbe.

Szinte hetente áldozta az erdőn keresztül menni kívánó gyanútlan embereket, és papi hatalma újra kiteljesedett. Ráadá- sul felismerte vallása jövedelmező mivoltát.

Miért égetné el ál- dozataival együtt a felszerelésüket is? Szívlakó féreg Yvorlnak csak a lélekre van szüksége, és köztudott, hogy a kirovangi orgazdák tíz százalékos kedvezményben részesítik rendszeres szállítóikat. Általában meglepte áldozatait, és ha azok a papi parancsva- rázs hatalma alá kerültek, már nem sok gondot okoztak; birka- ként lehetett letaglózni őket.

Akadtak persze kellemetlen, erős akaratú fickók, akik dacoltak a parancsvarázzsal, és ilyenkor fegyverek döntötték el a küzdelem kimenetelét. Ez idáig Skan- dar Graun javára.

Bestiális ork pofája sohasem volt szép lát- vány, de bal fülének elvesztése egyáltalán nem javított az össz- hatáson. Alig valamivel az álla fölött karomvájta seb jelezte, hogy találkozott már fegyvertelenül farkassal, és szokásosnál is laposabb, tömpe orra arra utalt, hogy inkább támadni szokott, mint védekezni. Szürkésbarna bőrét jórészt fél centis sörte bo- rítja, és ahol nem, ott vastag ráncok, zúzódások sebhelyek hú- zódnak meg.

Májfoltos, tar fejbőrét nem lepi szőr, és sajnos -sisak sem. Mélyen ülő, apró szeme álmosan pislogott kupája belsejébe, és lapos, barna nyelve belelefetyelt a zavaros folyadékba. Sárga szívlakó féreg megvillantak a tűzfényben, és ez félelmetessé tette. Nos, egyetlen orkot sem lehetne még jóakarattal sem szépnek nevezni, de Skandar Graun, akinek ereiben egy rész embervér csörgedezett, csúnyaságban bármelyikükkel bátran felvette vol- na a versenyt.

szívlakó féreg

Ne szépítgessük a dolgot, mondjuk ki nyíltan: Skandar Graun rettenetes rondasága bármely költőt megihletett volna. Rútságán már csak egyvalami tett túl: a foltos fekete kö- szívlakó féreg áradó rettenetes orkbűz, amit csak kevés kulturált lény képes elviselni hosszú távon.

Kivéve persze az orkokat, akik köztudottan igen kifinomult szaglóérzékkel rendelkeznek. Talán ennek köszönhető, hogy a zsúfolt ivóban az övé volt az egyetlen asztal, amely mellett három szék is üresen állt. A többi asztalnál a nyers deszkalócákon egymáshoz préselődtek az em- berek meg a másféle szerzetek.

Vagy nem néztek a magányosan iszogató félork szívlakó féreg, vagy utálkozó pillantásokat vetettek rá. Fő- leg ha egy-egy ajtónyitás felkavarta a fogadó levegőjét, és bete- rítette az ivót a harcos-pap köpenyének aromás illatával. Skandar Graun nem törődött a gyilkos pillantásokkal. Kihör- pintette söre maradékát, nagy barna nyelvét a fakupa aljáig nyújtotta, és kinyalta belőle a nedvességet. Aztán elvigyorodott, és ezáltal megvillant vérvörös ínye. Hiszen most van pénze, ju- tott eszébe.

Annyi sört vehet, amitől még egy ló is felpuffadna. Nyílt az ajtó, valaki távozott. Kintről nedves szélroham zar- gatta meg az ivó füstös és kissé orkszagú levegőjét. Hatalmas dörgés reszkettette meg az eget, és villámok cikáztak. Ítéletidő tombolt. A félork pénzt vett elő; egy kerek ezüstöt. Felemelte a faku- pát, szívlakó féreg az asztalhoz csapkodta.

A fogadóban mindenki odakapta a fejét. A fogadós is. Skandar Graun elégedetten böfögött felé, és fejével hívólag intett. Elvégre akinek pénze van, az úr! Utálta az ilyen cudar, zivataros időt. Utált mindent, ami mos- dással és vízzel volt kapcsolatban. Míg a hordóhasú, csapzott szakállú, bőrkötényes ember két kupát habzó sörrel töltött tele, a félvér ásított, közelebb húzó- dott a kandallóhoz, és úri mivoltának tudatában leereszkedően szemlélte környezetét.

Bár most e mesés vagyon birtokában he- tekig nem kívánta vallását gyakorolni, puszta megszokásból né- zelődött. Az ajtótól balra eső két hosszú asztalnál helybéliek szorong- tak. Néhányuk gajdolt, mások nagy hangon vitatkoztak. Az asz- tal szélénél két matróz szkanderozott, többen fogadtak rájuk, és amikor egyikük karja az asztalt érintette, kopott rézpénzek cse- réltek gazdát.

Szívlakó féreg legbelső asztalnál halvány képű, ferde szemű kereskedők ültek színes öltözetben; idegenek, akik a tenger felől érkeztek karcsú, sárkányfejes hajójukon. A gőgös idegen, aki- nek lelke délután óta Yvorl kaszájának fényesítője, az ő hajóju- kon érkezett. Nagyon messziről jöttek, a világ végéről. Most vacsorájuk végeztével hosszú szárú pipára gyújtottak, és sűrű, lila füstöt eregettek. Egyikük, aki talán mindannyiuk közül a legtekintélyesebb pocakkal rendelkezett, a tálakat összeszedő csaposlegénynek magyarázott, és közben párnás kezét az ifjú csontos fenekén nyugtatta.

Skandar Graun felhúzta a szemöldökét. Rühellte az embere- ket. Irtózott a gondolattól, hogy valaha ilyen puhány élvhajhászt szenteljen Yvorlnak. Az isten haragja szívlakó féreg lesúj- tana rája! Attól az egy alkalomtól eltekintve soha többé nem je- lentkezett. Pedig a félvér imádkozott hozzá eleget. Eleinte kér- szívlakó féreg imáiban, könyörgött neki, hogy adjon felvilágosítást arról, hol találhatja meg a Káosz Szavát.

De az isten nem reagált. Erre átkozni kezdte. Ám Yvorl érzéketlen maradt. Egyszer megjelent Sheenka, az isten egyik szládja. Csodaszép és ugyanakkor mégis iszonyatos női test haluszonnyal, világta- lan szemekkel, csontvázkarokkal. Türelemre intette Skandar Graunt, és közölte, hogy Yvorl nem leli örömét a tevékenységé- ben. Áldozzon többet, nagyobb hatalmú embereket, ne szívlakó féreg éhenkórász vándorokat! Romboljon, pusztítson, szítson káoszt, ahol a Rend és törvény uralkodik - mert ezzel tudja megörven- deztetni istenét!

Karácsony ünnepén (Szívlakó)

A fogadós lerakta a két habtól csorgó oldalú fakupát Skandar Graun elé. Elvette az ezüstpénzt, köténye alá csúsztatta, és el- fordult. Ám a félvér egy hörrenéssel elkapta a fickó bőrköté- nyét. Skandar Graun nagylelkűen elengedte. Indult vissza a pulthoz, de alig tett egy lépést, visszafordult, mert szívlakó féreg ezüst koppanását hallotta.

szívlakó féreg

Skandar Graun urasan közelebb intette. Kissé már ré szeg volt, különben sohasem tett volna ilyen fennhéjázó kijelen tést egy teljes ezüsttel kapcsolatban. Fejével a lila füstbe burko lózott ferde szemű kereskedők felé biccentett.

A fogadós rezzenéstelen arccal eltette az ezüstöt. Drága kelméket hoztak Fealhorba. Vigyázz, fél vér! Sigurd pártfogását élvezik!

Az ind filozófia – Wikiforrás

Skandar Graun összevonta a szemöldökét. Minden embert utált, minden emberek közül leginkább szülei gyilkosát, az is- meretlen Peltárt gyűlölte; azonban a feltétlen kiirtásra várók lis- táján rögtön Peltár után Sigurd következik.

Az az átkozott sár- gabörű gyík olyan szörnyűséget követett el ellene, hogy annál nagyobb megaláztatás egy félvér orkot nem is érhet: megfürdet- ték!

Sigurd csempészbandája tiltott áruk, kelmék, égetett italok és egyebek vámmentes szállításával, de leginkább kalózkodással foglalkozott. Skandar Graun jő hajós volt, és alkalmanként szí- vesen vett részt egy-egy kisebb akcióban. Ám szerencsecsillaga leáldozott.

szívlakó féreg

Sigurd, az az átkozott ferde tekintetű szívlakó féreg rossz szemmel nézte, ha emberei lustálkodnak, és gyakran belekötött a részeges félvér orkba. Skandar Graun sohasem vette szívére a sértéseket, és kaján vigyorral az arcán figyelte az izgága férfi gesztikulálását. Elengedte füle mellett a szidalmakat.